Nadzorni odbor JKP “Osečina”

Organi preduzeća su:
1) Nadzorni odbor,
2) Direktor

Članovi Nadzornog odbora u JKP Osečina su:
1. Predsednik NO Sanja Ristivojević
2. Nenad Pantelić član
3. Slavko Živanović član

Sastav Nadzornog odbora
Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ ima tri člana, od kojih je jedan predsednik.
Predsednika i članove nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“, od kojih je jedan član iz reda zaposlenih imenuje Skupština opštine, na period od četiri godine, pod uslovima, na način i po postupku utvrđenim zakonom, statutom opštine i statutom JKP Osečina.
Član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih imenuje se na predlog reprezentativnog sindikata zaposlenih u Javnom preduzeću.

Uslovi za članove Nadzornog odbora

Za predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
1. Da je punoletno i poslovno sposobno;
2. Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2. ovog člana;
4. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“;
5. Da poznaje oblast korporativnog upravljanja ili oblast finansija;
6. Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
7. Da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara; zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
Predsednik i članovi nadzornog odbora dužni su da se dodatno stručno usavršavaju u oblasti korporativnog upravljanja, u skladu sa Programom za dodatno stručno usavršavanje koji utvrđuje Vlada.

Predstavnik zaposlenih u Nadzornom odboru mora ispunjavati dodatna dva uslova :
1. Da nije bio angažovan u vršenju revizije finansijskih izveštaja u poslednjih pet godina,
2. Da nije član političke stranke.

Prestanak mandata članova Nadzornog odbora

Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora razrešavaju se pre isteka perioda na koji su imenovani, ukoliko:
1. Javno komunalno preduzeće „Osečina“ ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima propisanim zakonom,
2. Nadzorni odbor propusti da preduzme neophodne mere pred nadležnim organima u slučaju postojanja osnovane sumnje da odgovorno lice javnog preduzeća deluje na štetu javnog preduzeća nesavesnim ponašanjem ili na drugi način.
3. Se utvrdi da deluje na štetu Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ nesavesnim ponašanjem ili na drugi način,
4. U toku trajanja mandata bude osuđen na uslovnu ili bezuslovnu kaznu zatvora.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora kojima je prestao mandat, dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novog nadzornog odbora, odnosno imenovanja novog predsednika ili člana nadzornog odbora, a najduže šest meseci.

Nadležnost Nadzornog odbora
Nadzorni odbor:
1. Donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje,
2. Donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz tačke 1. ovog člana,
3. Usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja,
4. Usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti,
5. Usvaja finansijske izveštaje,
6. Donosi Statut Javnog komunalnog preduzeća,
7. Nadzire rad direktora,
8. Uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima,
9. Donosi odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća, odnosno načinu pokrića gubitka,
10. Donosi investicione programe i kriterijume za investiciona ulaganja,
11. Daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom osnivača,
12. Donosi odluku o davanju ili oduzimanju prokure,
13. Zaključuje ugovor o radu sa direktorom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,
14. Donosi odluku o raspolaganju (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta u svojinu Javnog komunalnog preduzeća velike vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenih osnivačkim aktom,
15. Donosi odluku o visini cena usluga,
16. Odlučuje o ulaganju kapitala Javnog komunalnog preduzeća,
17. Odlučuje o statusnim promenama Javnog komunalnog preduzeća i osnivanju drugih pravnih subjekata,
18. Odlučuje o osnivanju zavisnih društava kapitala,
19. Odlučuje o smanjenju i povećanju kapitala Javnog komunalnog preduzeća,
20. Odlučuje o izdavanju, prodaji i kupovini udela, kao i prodaji udela u Javnom komunalnom preduzeću ili kupovini udela ili akcija u drugom preduzeću, odnosno privrednom društvu,
21. Donosi akt o isplati stimulacije direktora u skladu sa pozitivnim propisima,
22. Vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Odluke iz stava 1. tačka 1., 2., 6., 9., 14., 15., 19., 20. i 22. ovog člana Nadzorni odbor donosi uz saglasnost Skupštine opštine.
Odluke iz stava 1. tačka 16., 17. i 18. ovog člana Nadzorni odbor donosi uz prethodnu saglasnost Skupštine opštine.
Odluke iz stava 1. tačka 21. ovog člana Nadzorni odbor donosi uz prethodnu saglasnost Opštinskog veća.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo na odlučivanje o pitanjima iz svog delokruga na direktora ili drugog zaposlenog u Javnom preduzeću.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Visinu naknade utvrđuje osnivač na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća.