Struktura JKP “Osečina

STRUKTURA PREDUZEĆA

  1. Direktor, Nataša Đukić,
  2. Izvršni direktor u službi održavanja i službi za puteve, Goran Spasojević
  3. Izvršni direktor u službi centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa, Slavko Živanović

Direktora preduzeća imenuje Skupština opštine na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ zasniva radni odnos na određeno vreme.
Direktor preduzeća je funkcioner koji obavlja javnu funkciju.
Direktor ne može imati zamenika.

Nadležnosti direktora

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“:
1) Predstavlja i zastupa Javno komunalno preduzeće;
2) Organizuje i rukovodi procesom rada;
3) Vodi poslovanje preduzeća;
4) Odgovara za zakonitost rada preduzeća, za realizaciju odluka i drugih akata Skupštine opštine, predsednika opštine i Opštinskog veća;
5) Predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja preduzeća i odgovoran je za njihovo sprovođenje,
6) Predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja preduzeća i odgovoran je za njegovo sprovođenje,
7) Predlaže finansijske izveštaje,
8) Predlaže donošenje posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta opštine (subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava),
9) Izvršava odluke Nadzornog odbora,
10) Bira izvršne direktore,
11) Zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi,
12) Donosi akt o sistematizaciji,
13) Predlaže Nadzornom odboru donošenje odluka i drugih akata iz delokruga direktora,
14) Odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i Statutom preduzeća,
15) Donosi plan nabavki za tekuću godinu,
16) Donosi odluke u postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama,
17) Vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Uslovi za izbor direktora
Za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
1. Da je punoletno i poslovno sposobno,
2. Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
3. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje uz tačke 2. ovog člana,
4. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, odnosno ustanovama kojima je osnivač lokalna samouprava,
5. Da poznaje oblast korporativnog upravljanja,
6. Da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
7. Da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke,
8. Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
9. Da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
– Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi
– Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
– Obavezno lečenje narkomana,
– Obavezno lečenje alkoholičara,
– Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Izvršni direktor
Direktor može birati izvršne direktore za vođenje poslova iz određenih oblasti od značaja za uspešno funkcionisanje Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“.
Izvršni direktor za svoj rad odgovara direktoru.
Izvršni direktor obavlja poslove u okviru ovlašćenja koje mu je odredio direktor, u skladu sa Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“.
Izvršni direktor ne može imati zamenika.
Izvršni direktor mora biti u radnom odnosu u Javnom komunalnom preduzeću „Osečina“.
Za izvršnog direktora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ bira se lice koje ispunjava uslove:
1. Da je punoletno i poslovno sposobno,
2. Da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama,
3. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2. ovog člana,
4. Da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima za koje će biti zadužen u javnom preduzeću,
5. Da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova,
6. Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci,
7. Da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:
– Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi,
– Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi,
– Obavezno lečenje narkomana,
– Obavezno lečenje alkoholičara,
– Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.
Pored uslova iz stava 1. ovog člana, lice koje se bira za izvršnog direktora mora imati tri godine radnog iskustva na poslovima za koje će biti zadužen u javnom preduzeću.