O nama

Postojalo je više razvojnih faza preduzeća.
Najpre, od 1973. do 1978. godine bilo je Ustanova za puteve i komunalne delatnosti.
Od 1978. do 1981. godine bilo je u sastavu Građevinskog preduzeća „Graditelj“
Osečina – OUR komunalno, a 1981. godine pokrenut je stečajni postupak i ovo
preduzeće prestaje sa radom.
Javno komunalno preduzeće „Osečina“ iz Osečine osnovano je 1981. godine odlukom
Skupštine opštine Osečina, najpre kao Radna organizacija za komunalne delatnosti
„Osečina“ sa sedištem u Osečini, a kasnije je menjalo organizacione oblike i nazive,
pa se jedno vreme zvalo „Izvor“, a od 1989. godine, pa sve do danas pun naziv ovog
preduzeća glasi: Javno komunalno preduzeće „Osečina“, sa sedištem u Osečini, Pere
Jovanovića 35.
Dakle, radi se o javnom preduzeću lokalne samouprave, čiji je osnivač opština
Osečina, a upravljačka prava nad ovim preduzećem vrši Skupština opštine Osečina,
tako što imenuje direktora preduzeća, predsednika i članove Nadzornog odbora,
razmatra i usvaja Godišnji program poslovanja i Izveštaj o radu JKP Osečina.
Na određene cene usluga ovog preduzeća (vodu, grejanje, uslugu iznošenja kućnog smeća,
parking usluge i sl.) saglasnost daje opštinsko veće, pa i to predstavlja vid
upravljanja preduzećem.
JKP „Osečina“ registrovano je u Privrednom sudu Valjevo, a 2005. godine izvršena je
preregistracija kod Agencije za privredne registre Srbije, u čijem registru je i
danas.

Pere Jovanović 35, Osečina

Od samog početka svog postojanja pruža komunalne usluge građanima opštine Osečina.
Osnovna misija JKP Osečina je obavljanje delatnosti od opšteg interesa zbog koga je
preduzeće i osnovano u cilju zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika i o tome govori
višedecenijsko iskustvo za obavljanje gore navedenih delatnosti.
Preduzeće nastoji da kontinuiranim vršenjem komunalnih i drugih delatnosti od opšteg
interesa koje preduzeće obavlja unapredi kvalitet života, poboljša zaštitu životne sredine i
podstiče na očuvanje iste na celoj teritoriji opštine Osečina.