Služba za održavanje čistoće i kvaliteta vode JKP “Osečina”

U SLUŽBI ZA ODRŽAVANjE ČISTOĆE I KVALITETA VODE obavljaju se sledeći poslovi: usluge komunalne javne higijene (čišćenje, pranje i polivanje ulica, trotoara i staza, čišćenje javnih i zelenih površina, čišćenje površina oko stambenih zgrada, pražnjenje kontejnera i uličnih kanti, čišćenje ulica, trotoara, mostova i slivnika od snega i leda, blata i šut, sakupljanje i deponovanje komunalnog i drugog otpada na komunalnu deponiju i sl.),
uređivanje i održavanje parkova, javnih i zelenih površina, drvoreda, uređenih rečnih korita, usluge iznošenja i deponovanja kućnog smeća i raznog otpada na deponiju, ovo i za potrebe trećih lica, po posebnoj narudžbi (iz trgovinskih, ugostiteljskih i drugih radnji i preduzeća), uređenje, korišćenje i održavanje komunalne deponije (ograđivanje, ravnjanje otpada mašinama, povremeno presipanje zemljom, šoderom i ponovo ravnjanje i sl.), merenje otpada i određivanje morfološkog sastava, hlorisanje i druga dezinfekcija vode i kontrola hlora u sirovoj vodi i u vodi u vodovodnoj mreži, kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti pijaće vode preko ovlašćenih organizacija, uređenje i održavanje neposredne zone sanitarne zaštite izvorišta i vodotoka, praćenje aktivnosti na izgradnji regionalnog sabirnog centra za otpad, planiranje nabavke vozila, alata i mašina, sredstava, opreme i uređaja, kanti za smeće, uličnih kanti, kontejnera, materijala i dr. za kontinuirano funkcionisanje i rad Službe, aktivnosti i mere na sanitarnom i drugom pregledu radnika koji rade na proizvodnji vode, održavanju vodovoda i kanalizacije i čistoće, ustrojavanje evidencije o površinama za obavljanje usluge iznošenja kućnog smeća, izveštavanje o stanju i količinama otpada – nadležna ministarstva i Agencije, izveštavanje o stanju i kvalitetu vode – nadležna ministarstva i Agencije, uređenje i održavanje lokacije – brana, uvođenje i praćenje NASRR sistema u nadležnom snabdevanju, praćenje deratizacije. uređivanje kruga izvorišta (ograđivanje, košenje i kupljenje trave, održavanje drvoreda, sađenje i održavanje cveća i drugog rastinja), drugi poslovi koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ove Službe.

VODOSNABDEVANJE

Izvorište “Pecka”, Poljane-Osečina

Organizovanim vodosnabdevanjem na teritoriji opštine Osečina obuhvaćeno je oko 1400 domaćinstava ili oko 4000 korisnika. Građani varošice Osečina pijaćom vodom se snabdevaju sa izvorišta „PECKA“, a meštani varošice Pecka najvećim delom vodom za piće se snabdevaju sa izvorišta „DRAGODOL“. Izdašnost izvorišta „PECKA“ je oko 40-50 litara u sekundi, dok je izdašnost izvorišta „DRAGODOL“ 15-20 litara u sekundi.
Izvorište „Ostružanj“ u Osečini trenutno se ne koristi, a po potrebi se može i ono uključiti u sistem vodosnabdevanja pri čemu je njegova izdašnost 15-20 litara po sekundi.
Za kvalitetno funkcionisanje sistema i isporuku ispravne vode građanima neophodno je konstantno održavanje hlornog postrojenja crpne stanice sa pumpama, bunara, cevovoda, rezervoara, kao i redovne kontrole i analize vode za piće. Na izvorištima je instaliran sistem za automatsko doziranje hlora. Ono što je potrebno raditi je kontrola i održavanje ovog sistema i otklanjanje eventualnih poremećaja u doziranju hlora. Kompletna oprema je domaćeg proizvođača tako da kad god se desi problem intervencija bude brza i efikasna.
Nabavka gasnog i tečnog hlora će se vršiti po potrebi i uvek pre isteka zaliha od dobavljača koji ima sve važeće dozvole za proizvodnju i isporuku hlora.
Održavanje i praćenje svih radnji koje se tiču sanitarne zone zaštite, ispravnog funkcionisanja pumpi, higijene prostorija i zdravstvenog stanja radnika kao i bezbednost na postrojenju je propisana HASAP standardom.
Kvalitet vode za piće kontroliše i analize obavlja Zavod za javno zdravlje iz Valjeva. Analize vode se vrše dva puta mesečno u redovnom stanju, a uzorkovanje se vrši na osnovu Pravilnika higijenske ispravnosti vode za piće (sl. Glasnik br 42/98, 44/99), a u vanrednim situacijama prilikom obilnih padavina kada su ugrožena izvorišta vode analize se vrše svakodnevno, a izveštaji se šalju u JKP „Osečina“ i lokalnu samoupravu.
Cena vode se obračunava na osnovu utroška vode po m3 vode, pri čemu postoje dve cene obračuna utroška vode i to:
1. Domaćinstva, obdanište, škole, Dom zdravlja, sportski centar, Narodna biblioteka, plaćaju vodu po ceni od 35,84 din/m3
2. Pravna lica i preduzetnici, plaćaju utrošenu vodu po ceni od 85,33 din/m3
Na poslovima proizvodnje i distribucije vode za piće, održavanju vodovodne mreže, čitanju vodomera, fakturisanju i dr. uključeno je 15 radnika.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE U VAROŠICAMA OSEČINA I PECKA

Sakupljanje, odvoženje i deponovanje smeća se obavlja svakodnevno radnim danima, a po potrebi i za vreme praznika i u neradne dane u slučaju da neobavljanje ove delatnosti može da prouzrokuje nagomilavanje veće količine otpada. Iznošenjem smeća obuhvaćeno je preko 1300 domaćinstava u varošicama Osečina i Pecka. Odlaganje komunalnog otpada građani vrše u kućne kante čija je zapremina 120 litara, a pored njih na raspolaganju su im kontejneri zapremine 1,1 m3.
Na teritoriji opštine Osečina ima ukupno 132 raspoređenih kontejnera.
Seosko stanovništvo je već priviknuto na odlaganje smeća u punktovima za smeće tako da je služba u stalnom kontaktu sa Mesnim zajednicama i prati dinamiku pražnjenja. Ne može se reći tačan broj stanovnika i domaćinstava koji odlažu smeće ali procenjeno je da je obuhvaćeno od 70%-80% stanovništva opštine.

Nepokretni sabirni kontejneri su postavljeni u seoskom području na mestima gde gravitira najveći broj meštana. Pri utvrđivanju lokacije uzeto je u obzir način pražnjenja kao i mogućnost prilaza kamion – smećarom ili nekim manjim prevoznim sredstvom.
Obuhvaćeno je 12 seoskih mesnih zajednica. U selu Lopatanj ima na 2 mesta tako da je izrađeno ukupno 13 nepokretnih kontejnera.
Sve ovo ima za cilj otklanjanje uslova za formiranje divljih deponija i da što manje otpada završi u kanalima pored puta i po potocima i rekama.
Svu količinu sakupljenog otpada JKP „Osečina“ preveze vozilom za prevoz smeća čija je radna zapremina V=13m3. Kako je količina otpada često veća od kapaciteta vozila često je potrebno i uključivanje traktora sa radnicima za utovar i odvoz smeća. Na godišnjem nivou radnici JKP „Osečina“ odvezu na deponiju oko 3000 tona komunalnog i drugog otpada, a procenjeno je da se na teritoriji opštine Osečina generiše i do 5000 tona smeća.
Cena iznošenja smeća obračunava se po m2 stambenog ili poslovnog prostora, pri čemu postoje tri kategorije korisnika i to:
R. BR Kategorija korisnika CENA
1. Domaćinstva, Vrtić 4.33 din/m2
2. Škole, Biblioteka i druge ustanove 12.92 din/m2
3. Preduzeća, ugostiteljske radnje i dr. 21.52 din/m2

Period kada bi se prale javne površine: mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, novembar
PRANJE ULICA PO POTREBI

Karađorđeva 3/ mesečno
Ul. Braće Nedić do trafoa 2/ mesečno
Ul. Cara Lazara 3/ mesečno
Ul. Nemanjina 3/ mesečno
Ul. P. Jovanovića do mosta na Ostružanjka 3/ mesečno
Ul. Bolnička sa skretanjem za Sportski centar 3/ mesečno
Loznički put do zub.radnje 1/ mesečno
Ul. Vojvode Stepe do Kovača 1/ mesečno
Naselje kod Krušika 2/ mesečno
Naselje Piskavice
Naselje Bela Vrba 3/mesečno

ZELENE POVRŠINE

Ulica Pere Jovanović Komirićanca od Krušika do Tušte u dužini od 903 m, ulica Hajduk Veljka od raskrsnice sa Braća Nedić do raskrsnice sa Karađorđevom ulicom sa bankinom oko parkinga i pored ograde dečijeg vrtića, ulica, B. Nedić, od SUR ,,Palas” do trafostanice – dužina 1.843 m, Ulica Cara Lazara i pored obilaznice, Ul. Kneza Miloša i Loznički put do skretanja za radio-Čavu, Ulica Vojvode Stepe (Valjevski put) od mosta na Jadru do skretanja Mileni Petarić, pored svih ulica u naselju Piskavice počev od raskrsnice sa Karađorđevom, bankina korita reke Lovačke 4.800 m2, bankina korita reke Jadar -11 000,00 m2-kositi samo u slučaju da ne pokosi preduzeće zaduženo za košenje pored Jadra u periodu pred Sajam. Površina ispred Opštine – 65 m2 + P ispred Suda površina ispred autobuske stanice – 400 m2, površina u zoni spomenika stradalima u Prvom Svetskom ratu, preko puta crkve, pored kanala u ulici Svetog Save – Kik. Košenje navedenih zona vršiti po potrebi -uža zona 4-5 košenja a šira 2 košenja godišnje. Održavanje ukrasnog zelenila: okopavanje, orezivanje, zalivanje, sadnja sezonskog cveća.
Ukrasno drveće ispred zgrade opštine, ukrasno šiblje ispred galerije , ukrasno drveće i šiblje na trgu, Braća Nedić”, ukrasno drveće u zoni spomenika iz Prvog Sv.rata u ul. Braća Nedić, kod crkve, ukrasno šiblje ispred Autobuske stanice, ukrasno šiblje na Kružnom toku.
ODRŽAVANJE KANALA
Pored ulice Vojvode Stepe od Sekcije za puteve sa leve strane prema Valjevu na mestima gde je kanal otvoren, pored ulice Vojvode Stepe od Sekcije za puteve sa desne strane prema Valjevu do kuće Zorana Ninić, kanal koji se uliva u reku Lovačka – potok kod Doma zdravlja, ulica Bolnička u dužini od 70 m (ručno), Kanal u ulici Braća Nedić, od mosta kod trafostanice do propusta koji vodi u reku Lovačku, kanal u ulici Pere Jovanović od mosta na reci Ostružanjka do kružnog toka, kanal koji vodi pored Europroma , prolazi ispod ulice i pored stovarišta i preko njiva uliva se u reku Jadar, kanal pored asfaltnog puta -Naselje Kik, kanal pored asfaltnog puta -Naselje Piskavice, kanal iza Krušika-naselje ,,Rakove livade”, kanal pored Karađorđeve ulice (Loznički put), zatvoren kanal pločama od skretanja za,,Perograf” do skretanja za radio Čavu.
ODRŽAVANJE VAROŠICE PECKE
Čišćenje svakog dana i sakupljanje otpadaka u užoj i široj zoni
Pranje: Jednom mesečno
Košenje trave : Košenje bankine reke Dragodolke, reke Carinke i dela bankine reke Pecke do kraja stovarišta .
SAKUPLJANJE I ODVOZ KABASTOG SMEĆA

Organizovanje poslova prikupljanja i odvoza kabastog smeća u varošicama Osečina i Pecka se sprovodi u periodu od aprila do oktobra.

ZELENA PIJACA

JKP je obavezna da na pijaci obezbedi:

  1. Čišćenje platoa i tezgi nakon pazarnog dana i vašara;
  2. Iznošenje smeća, traženje korpi za otpatke i kontejnera
  3. Uredno pranje platoa pijace
  4. Stalno čišćenje, pranje i dezinfekcija sanitarnog čvora,
  5. Da obezbedi prilaz prodajnom objektu radi snabdevanja robom,

Dnevno čišćenje pijačnog prostora vrši se od 12:00-20:00 časova.
Pranje pijačnog prostora i tezgi vrši se svakim radnim danom kao i dezinfekcija sanitarnog čvora. Pranje prilaznog puta i platoa oko pijace – četvrtkom od 15:00 časova.
Radno vreme pijace je označeno na vidnom mestu. Zelena pijaca je otvorena svaki dan, uključujući državne i verske praznike. Zimsko radno vreme je: (novembar, decembar, januar, februar).
Od 07,00 časova do 15,00 časova svakim danom sem četvrtkom kada se propisuje radno vreme 05,00 časova do 15,00 časova.
Letnje radno vreme je: (mart, april, maj, jun, jul, avgust,septembar,oktobar). Od 05,00 časova do 18,00 časova, svakim danom.
Nakon svake prodaje rashladne vitrine se čiste i dezinfikuju, pranje podova jednom sedmično, redovno održavanje sanitarnog čvora. Dezinfekcija dezinfekcionim sredstvom prodajnih mesta za mlečne proizvode uvek dan pre prodaje roba iz rashladnih vitrina. Naknada za korišćenje prodajnih mesta ( tezgi ) naplaćuje se dnevno unapred. Mesečna rezervacija prodajnih mesta plaća se unapred u na osnovu zahteva korisnika.
Visina naknade za dnevno koriošćenje prodajnih mesta i rezervacije utvrđuje se cenovnikom usluga JKP,,Osečina”Osečina.
Korisnik ne može ustupiti prodajno mesto (tezgu) drugom korisniku bez saglasnosti JKP,,Osečina”

Proverite takođe

Služba centralnog grejanja, pogrebnih usluga i parking servisa JKP “Osečina”

U SLUŽBI CENTRALNOG GREJANJA, POGREBNIH USLUGA I PARKING SERVISA obavljaju se sledeći poslovi: CENTRALNO GREJANjE: …