OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA/КORISNICIMA USLUGA JКP „OSEČINA“ O MESTU I NAČINU PODNOŠENJA REКLAMACIJA/PRIGOVORA

Potrošač može da izjavi reklamaciju uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza:

• usmeno, u sedištu JКP „Osečina“ – ul. Pere Jovanovića Кomirićanca br. 33, kancelarija na prvom spratu zgrade, na vratima kancelarije istaknut natpis „Služba za fakturisanje“, zaposlenoj zaduženoj za prijem reklamacija – Vesni Manojlović, u toku radnog vremena od 7 časova do 15 časova;
• telefonom (kontakt: 014/3451-847),
• pisanim putem (preko pošte ili neposredno – predajom u JКP „Osečina“ – zaposlenoj zaduženoj za prijem reklamacija),
• elektronskim putem (mejl adresa: info@jkposecina.rs),
• na trajnom nosaču zapisa.
• Potrošač može iskoristiti reklamacioni list, kao obrazac za podnošenje pismene reklamacije, objavljen na sajtu JКP „Osečina“.

Uz podnetu reklamaciju potrošač dobija potvrdu o prijemu reklamacije. Rok za davanje odgovora na reklamaciju iznosi 8 dana.
Rok za rešavanje reklamacija je 15 dana od dana podnošenja.
Mogućnost produženja roka za rešavanje reklamacije dozvoljena je uz pismenu saglasnost potrošača i to samo jednom.